Fiziska persona izsniedz rciinu irei

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces finanðu personâm, ir atbildîgs par apgrozîjuma uzskaiti, izmantojot kases aparâtu. Ðî metode ïauj piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas attiecas uz likumu, un arî likums ir skaidrs.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Ir vçrts bût tâdos amatos, kas aprîkoti ar tâ saukto rezerves naudu. Tâ vadîba nav juridiska prasîba, tâpçc katram ieguldîtâjam ir jâdomâ par ðâdu risinâjumu iepriekð. Tas lieliski tiek savâkts pârçjâs avârijas situâcijâs, kuras ir jâremontç ar atbilstoðu aprîkojumu. Faktiski PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams izveidot apgrozîjuma reìistru, izmantojot rezerves fondu, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var aizsargât pret nevajadzîgiem un neparedzçtiem mâkslas pârtraukumiem. Ir vçrts òemt vçrâ, ka vçlçðanâs iegût no rezerves kases jâziòo nodokïu iestâdei, informçjot par mçbeïu bojâjumu un sniedzot informâciju par aizvietotâju.

Diemþçl, ja iepriekð minçtais ir pievienots, kases aparâta trûkums ðajâ rezervç ir ierobeþots ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Tâtad jûs nevarat veikt pârdoðanas pabeigðanu, un ðâda îstenoðana ir nelikumîga, un tas var arî traucçt sekâm, kas saistîtas ar lielu finanðu slogu. Nav domât par kvalitâti, kâdâ saòçmçjs pieprasîs kvîti.

Pçc iespçjas drîzâk jâpaziòo par remontçtâja remonta un fiskâlâ postneta printeru neveiksmi, kâ arî par nodokïu administrâciju par klusumu, veicot kustîbas ierakstu par ierîces remonta stundâm, tikai klientiem, kuriem ir pârtraukums.

Tikai tieðsaistes izsoles gadîjumâ uzòçmçjam nav jâaptur savas lomas, bet tas prasa vairâkus nosacîjumus - ierakstam ir precîzi jâatspoguïo, kurð produkts maksâjums ir pieòemts; maksâjums ir jâizveido pa e-pastu vai pastu. Ðajâ formâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs - bûs ideâls PVN rçíina ievietoðanai.