Fiskalais kases aparats bydgoszcz

Ja ir svarîgi ievçrot, tie uzòçmçji, kuri nolemj pirkt kases aparâtu, var rçíinâties ar Nodokïu biroja palîdzîbu. Galu galâ, tie tiks piemçroti tikai tâdâ formâ, kad uzòçmumu îpaðnieki izpildîs visas formalitâtes noteiktajâ termiòâ. Tiek pieòemts, ka fiskâlâ kabata ir dekorçta ar ðo zîmolu, kas tiek samaksâts ar Nodokïu biroju kâ PVN maksâtâju. Tomçr var izrâdîties, ka ðâds çdiens bûs arî spçcîgs, ja tas nav muca.

Turklât daudzas sievietes redz ðo veidlapu kâ iespçju ievçrojami ietaupît. Jâatzîmç, ka kases aparâts nav ceturtdaïa ir kopçjâs izmaksas. Tad viòam ir dzîvoklis, kad uzòçmçjs iesniedz attiecîgu pieteikumu, kurâ bûs pieejamas ðâdas iespçjas, kad viòa vârds un uzvârds, pilna adrese, kâ arî NIP numurs. Laikâ, kad Nodokïu birojs saòem pieteikumu saskaòâ ar tiesîbâm 25 dienu kârtîbâ, tam ir jâpârskaita lîdzekïi nodokïu maksâtâja kontâ, kâ viòð to noteicis kases aparâta iegâdei.

Tomçr ne-vatowiec ir jâapmainâs ar paðreizçjo, ka brîdî, kad Nodokïu birojs veic ðos lîdzekïus, nodokïu maksâtâjs saòem noteiktu uzticîbas aizdevumu. Tas liecina, ka tâ ir nauda, kas daþos gadîjumos uzòçmçjam bûs jâmaksâ, ja viòð nepildîs savas saistîbas. Proti, ðâdu nostâju var atrast, jo trîs gadu laikâ pçc kases aparâtu uzstâdîðanas uzòçmçjs nolemj slçgt savu lomu vai paziòo par savu bankrotu. Uzòçmçjam bûs jâatmaksâ saòemtâ summa arî tad, ja viena iemesla dçï viòð nolemj, ka viòam nebûs jâveic uzskaite, pamatojoties uz kases aparâtiem.

Ir vçrts sazinâties ar to ar skaidru pârdomu par to, vai tieðâm ir jâmaksâ, lai instalçtu fiskâlo kases aparâtu, ja jums ir darbs, kas nav vatowiec. Jo îpaði tad, kad tâ ir pçdçjâ patiesîba, kad nozare, kurâ jûsu preces vai pakalpojumi tiek sniegti, nav atvçrts pârâk enerìiski noteiktâ reìionâ. Jûs varat arî aizmirst, ka ðâdu ierakstu glabâðana vienmçr ir laikietilpîga, it îpaði, ja pârdodat daudz daþâdu produktu. Vçl viens fiskâlâs ierîces izmantoðanas aspekts ir vajadzîba pçc maksâðanas lîdzekïiem, lai iegâdâtos fiskâlâs valûtas rulli, kâ arî tehniskâs pârbaudes. Ja jûs veicat mikrouzòçmumu, jûs varat konstatçt, ka jûs vienatnç bûs pârâk apgrûtinâts ar daþâdiem pienâkumiem, lai uzòçmums varçtu attîstîties.