Eiropas standarts

Liels metâla skapis vai smieklîgi pievienoti maisi lieliem spaiòiem, tas bieþi ir putekïu savâcçja izskats, tas ieslçdzas skaïi, nepazîst skaòas. Bieþi vien raþotnçs viòi ir atraduði tâdus smieklîgus aparâtus, bet gandrîz nekas tos nepamanîja.

https://ecuproduct.com/lv/bliss-hair-lieliska-atjaunojosa-maska-kas-rupejas-par-matiem/Bliss Hair Lieliska atjaunojoša maska, kas rūpējas par matiem

Ðâds rîks ir putekïu savâcçjs vai rûpniecisks putekïu savâcçjs, pateicoties kuram daudzâs raþoðanas zâlçs ir spçcîgs gaiss, un visu tâs piesâròojumu absorbç iepriekð minçtâ ierîce.Putekïu savâcçji ir atðíirîgi, lai pierâdîtu pret putekïu savâcçju, kas atgâdina skapi, ar 1,5 kW jaudu, ar filtru, kas notîrîts ar saspiestu gaisu, gaisa plûsma ðâdâ putekïu savâcçjâ ir 1500m3 / h. Ðâdâ attîrîtâjâ vadîbas panelis tiek novietots uz parastâ, un no sâniem tiek iegûts trokðòu slâpçtâjs, kas klusç tâ darbîbu. Maisu putekïi ir ideâli piemçroti gaisa tîrîðanai no visiem putekïiem, maisiòu filtri parasti tiek attîrîti ar rokâm, pûðot ar gaisu vai mehâniski, kratot.Tâ kâ putekïu savâcçji ir konstruçti tâ, lai gaiss varçtu izzust abos virzienos, ziemâ tie spçlç arî siltâ gaisa pûtçju zâlç. & Nbsp; Rûpnieciskais putekïu savâcçjs ir bûvçts ar atex noteikumiem, t.i., visiem materiâliem, kurus sprâdziens ir gatavs. putekïu savâcçju, ievelkamu uzmavu vai visu veidu savienojumu raðanâs raþoðanas zâlçs, gaiss ir silts, filtrçts un darba apstâkïi ir kopîgi ar vispârçjo arodveselîbas un droðîbas saturu.Reiz bija darbinieki, kas strâdâja bîstamos apstâkïosviòi uzskatîja, ka ðâdas pozîcijas sekas viòu paðu rîcîbâ ir vçlâkâ laikâ, praktiski funkcija veselîbai kaitîgos apstâkïos bija norma, un neviens nepieòçma darbinieka stâvokli. Ðodien darba devçjs cenðas jautât par darba apstâkïiem, bet atseviðíos gadîjumos darbinieki jau var pieòemt spriedumu un censties mûsu labâ.Tâpçc visu veidu ierîces, kas atvieglo dzîvi un padara grâmatas apstâkïus droðas, ievieto rûpnîcâs un vietâs, kur tas nepiecieðams, raþotâji piedâvâ arî modernâkas un patîkamâkas ierîces, jo putekïu savâcçji jau ir pilnîbâ pârvietoti kâ mazas ierîces, lietotas mazâk piesâròojuma.