Datorprogramma transporta uzocmumiem

Enova programma ir sagatavota îpaði uzòçmumiem, kas veic jebkâdas tirdzniecîbas, pakalpojumu un raþoðanas darbîbas. Organisms, kas dzîvo ïoti labi, ir lieliska priekðrocîba ðim programmas standartam.

Lietotâja rakstîtâs vçstules var bagâtinât ar unikâliem aprakstiem. Liela metodes priekðrocîba ir veids, kâ rediìçt standarta sarakstus, kas zinâmâ mçrâ atceï nevajadzîgas kolonnas konkrçtâ brîdî vai pievieno konkrçtus mainîgos. Datus var âtri un âtri filtrçt un ðíirot, kas ïauj grupçt pret jebkuru parametru. Enova tirdzniecîbas programmai ir meklçðanas funkcijas, un visu ierakstu skaits var bût brîvs darbs, kas ierobeþots ar pçdçjo, kas satur vçlamo izteiksmi. Izmantojot enova depozîtu, nav nepiecieðams instalçt pilnu MS Office versiju, un plâns ir ïoti saistîts ar paðreizçjo programmatûru, pateicoties kurai ir iespçjams eksportçt informâciju, piemçram, uz MS Excel izklâjlapu. Lietotâjs pçc tam, kad rediìçti Office paketç norâdîtie, iespçjams, tos atkârtoti importçs enova tirdzniecîbas programmâ. Ïoti neapðaubâma ðîs sistçmas iezîme ir iespçja sadarboties arî ar Open Office paketçm. Enova programmatûra ir paredzçta uzòçmçjiem, kas darbojas jebkurâ nozarç, taèu nav iespçjams apmierinât katras nozares vajadzîbas pieejamo ziòojumu un analîþu veidâ. Par laimi, nepiecieðamos komponentus var pasûtît no integratoriem. Nâkamâs programmas atjauninâðanas laikâ ziòojumi un izlikumi netiek apdraudçti. Enova tirdzniecîbas programmai ir divas versijas: zelts un platîns, kas ir ïoti tievs un ïauj ierakstît un pieðíirt failus jaudas formâtos. Organismu var salocît un brîvi modificçt lietotâja lietâs. Programma nodroðina attiecîbas starp dokumentiem, kas ïauj tos mainît, nepieprasot datus. Enova sistçma garantç iespçju kopçt atseviðíus dokumentus vai dublçt visas viòu ìimenes (piemçrs var bût iepriekðçjo mçneðu rçíinu kopçðana bez nepiecieðamîbas pârrakstît klienta datus un saturu. Dokumentus var formulçt standarta reþîmâ, çrtâ reþîmâ vai îpaðâ veidâ, labu ar attiecîgâ uzòçmuma viedokli. Ðîs ierîces padara Enova programmu parocîgi piemçrotu zinâmâ uzòçmuma dokumentu aprites sistçmai.