Darbs muzikas industrija

Nozare ðajâ nozarç sastâv no daudzâm briesmâm. Draudi, ko izraisa ne tikai personas daïas, bet arî organizâcijas trûkumi. Projektçjot darba vietu, kurâ ir izveidotas elektroierîces, ir jâievçro piesardzîba, jo îpaði attiecîbâ uz darbinieku droðîbu.

Dzerot no cilvçku aizsardzîbas sistçmâm no maðînas negatîvâs ietekmes (kâ pierâdîjumu par bojâjumiem, tiek uzstâdîti droðîbas slçdþi. To saòemðanas beigâs ir jâsamazina negadîjumu risks vietâ un traumâs.Pareizi uzstâdîtiem droðîbas slçdþiem jâaizsargâ cilvçki no neveiksmîgiem incidentiem. Droðîbas slçdzis uzskata, ka uzdevums ir apturçt maðînas turpmâko darbu, nosûtot atslçgu sistçmai, kurâ darbojas maðîna. Informâcija par bojâjumu vai jaunu incidentu tiek dota personai, kas pârrauga maðînas darbu. Tâs uzdevums ir nekavçjoties apturçt maðînu.Droðîbas slçdzis parasti ir pieejams. Darba òçmçjiem visos darba posmos ir jâatceras kontakts ar tâlu attâlumu. Slçdzim jâbût derîgam un çrtam ikvienam.Tirgû ir daudz veidu droðîbas slçdþu. Starp tiem ir sçòu droðîbas slçdzis. Ðâda veida slçdþa / pogas veids parasti ir moderns un daþas sievietes to vçlas. Tâs darbîba ir ïoti vienkârða. Sçne ir sarkana, kas nekavçjoties piesaista uzmanîbu un norâda, ka tâs izmantoðana var palîdzçt bîstamîbas formâs. Vçl viens droðîbas slçdþa veids ir vadu slçdzis. Tas ir mazliet sareþìîtâks, bet tâs rîcîbai nav vajadzîgas papildu zinâðanas.Uzstâdot droðîbas slçdþus, neaizmirstiet iepazîstinât cilvçkus ar íçdes pârtraucçja ekspluatâcijas ieteikumiem, noteikt to konstrukciju un izklâstît sekas, kas saistîtas ar iejaukðanâs trûkumu gadîjumâ, ja tiek atcelts pienâkums aktivizçt droðîbas pogu.Izstrâdâjot jaunu darba vietu, jâatceras, ka laba darba vides aizsardzîba, darba òçmçju aizsardzîba pret riskiem, kas rodas no funkcijas darbîbas, ir darba devçja mçríis. Darbinieku pienâkums ir personiskâ un kolektîvâ aizsardzîba. Atkâpðanâs no ðî droðîbas standarta izmantoðanas var izraisît nopietnas sekas.