Darbinieku apmaciba kas jaoem vcra

Avârijas apgaismojums tiek apvienots ar arvien nopietnâku priekðmetu devu. Bieþi vien tâs ir mâjas, rûpnîcu zâles un otrâ darba vide, kâ arî grupas un universitâtes. Pçdçjâ laikâ ârkârtas apgaismojums ir popularizçts privâtâs telpâs - vienas ìimenes mâjas un uzturçðana.

Avârijas apgaismojuma iekârtas tiek pielâgotas tâ, lai pçkðòi izslçdzot elektroapgâdi, gaismas negaidîti neizslçdzas. Stingrâs lietâs ðâda parâdîba var izraisît katastrofas sekas, jo mâjâs pierâdîjumi par to, ka darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tâpçc ir atrasti atbilstoði noteikumi par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas, piemçram, bûvniecîbas tiesîbâs.Avârijas apgaismojums var ietekmçt jauno principu. Protams, dzîvo tâ, ko veic, òemot vçrâ apgaismes íermeòus, kuros ir sastopams neliels akumulators. Tas tiek uzlâdçts elektroenerìijas tîkla normâlas darbîbas laikâ, savukârt strâvas padeves pârtraukðanas brîdî automâtiski tiek pievienots avârijas apgaismojums, uzlâdçjot akumulatora enerìiju. Ðim risinâjumam jâpievieno papildu vads apgaismojuma punktam, kas ir fâzes vads ar pastâvîgu baroðanu, neatkarîgi no gaismas slçdþa stâvokïa. Ir vçrts, lai gaismas avots gaismas íermenî bûtu ledus spuldze, jo tas patçrç nelielu elektrîbu. LED droðîbas lampiòa ïauj izmantot parastâs LED lampas, kas ir noderîgas tirdzniecîbâ, nav nepiecieðams raþotâjam iegâdâties îpaðas spuldzes.Jauns avârijas apgaismojuma sistçmas ekspluatâcijas veids ir centralizçts enerìijas avots. Atseviðíâ telpâ tiek uzglabâts lieljaudas bateriju komplekts, kas ïauj apgaismot visas çkas daudzu stundu laikâ. Lai ilgâk pagarinâtu apgaismojuma darbîbas ilgumu un pat iespçju izmantot citu ierîèu enerìiju, tiek papildus òemti ìeneratori.