Cukgaias pirmapstrade

Sçòu smalcinâtâjs ir gaïas prese, kuras priekðmets ir sadalît gaïas gabalus ar nosaukta biezuma ðíçlîtçm (atkarîbâ no vajadzîbâm, uz jebkura platuma, kur sasmalcinâðanai ir vienâds biezums. Ierîces darbs paâtrina un ïauj sagatavot karbonâdes, saglabâjot gaïas svaigumu, maigumu, sulîgumu un svaru. Ðo efektu garantç speciâli veidoti naþi, kas izgatavoti no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda, veicot precîzu gaïas grieðanu, spirâli uzstâdot uz rotçjoðiem veltòiem.

ArtrovexArtrovex - Visaptverošs sagatavošanās novājinātām locītavām!

Preses karbonâde tiek izmantota gastronomiskajos klubos un veikalos, kur kolekcijâ ietilpst liellopu gaïa, sasmalcinâtu ruïïu, bitu un steiku veidâ; cûkgaïas gaïa, kas sadalîta cûkgaïas karbonâde, iesaiòojums, cûkgaïas potîtes, steiki, ðniceli; putnu gaïa, kas izveidota de Volaille; grila porcijas. Kuteris ïauj îsâ laikâ sagatavot neskaitâmus ðíelto ðíçïu daudzumus - apmçram 800 daïas stundâ, íermenis, iespçjams, nedzîvo saldçts, kâ arî tas nevar saturçt kaulus. Maðînas ekspluatâcija ir ïoti vienkârða, pateicoties raþotâja izmantotajiem risinâjumiem - pusautomâtiskajai vadîbai, darbîbas un darbîbas telpas norobeþoðanai tâdâ nozîmç, ka jânodroðina operatoru veselîba (piekïuve droðîbai specifiskiem, dizaina izmaiòas, kam ir ideja par 45% enerìijas patçriòu, samazinâðana darbîbas, kas piemçrotas visam sasmalcinâðanas ciklam (samazinâts darba laiks, pulçtais korpuss ar fiksçtâm formâm atvieglo tîrîðanu (preses elementi jâtîra un jâþâvç pçc katras saskares ar pârtiku, ir aizliegts mazgât visu maðînu ar ûdens strûklu. Ierîces paðas priekðrocîbas ir paðas ierîces klusa darbîba un eïïas pârvade. Kotletiarka atbilst visiem standartiem (CE, Direktîva 2006/42 / EK un EN 60204-1: 2010 - elektrodroðîba. Maga smalcinâtâju nopelniem ir novçrtçjuði Poznaòas Starptautisko tirgu klienti un zvçrinâtie (zelta medaïas balva. Burvis kâ pârtikas rûpniecîbas piederumu raþotâjs, kas veicina zinâtni un sajûtu, ko viòð ir saòçmis kopð 1990. gada, nosaka situâciju, vienkârðîbu, risinâjumu izlûkoðanu, izturîbu un milzîgo efektivitâti. Uzòçmums pakâpeniski palielina savu piedâvâjumu ar jaunâm maðînâm: ðíçlçji, griezçji, gaïas maïmaðînas, tâ sauktie vilki.