Civilizacijas slimibas ko rada satiksmes trukums

No divdesmit pirmâ gadsimta civilizâcijas slimîbâm noteikti ir jânorâda depresija. Lai gan daþi cilvçki par to kâdu laiku ir dzirdçjuði, tas noteikti ir slimîba. Pastâv paðreizçjais psihosomatiskais traucçjums, ko parasti pieòem nevainîgi - neliela dabiskâ darba gausa, degradçta garastâvoklis, samazinâts iedvesmas avots darbam. Attîstoties laikam, ðîs sliktâs noskaòas dominç pacienta bieþajâ dzîvç un liek viòam bloíçt dzîves pamatfunkcijas - viòam nav pilnvaru piecelties un çst, darît kaut ko noderîgu, viòam ir paðnâvîbas domas, jo viòð neredz dzîves jçgu.

Lai gan pagaidu garastâvokïa pasliktinâðanâs vai rudens chandra parasti izzûd spontâni vai daþu optimistisku faktoru ietekmç, depresija nespçs dziedçt bez speciâlista palîdzîbas. Jûs varat to îslaicîgi atbrîvoties, piemçram, sadarbojoties ar draugiem vai piedzîvojot daþas pozitîvas lietas, bet cietuðâ psihi ir patieðâm stipri novâjinâta, kas nespçs pat mazâkâ mçrâ pasliktinât savu situâciju - un tas atgriezîsies. Pacienti ïoti bieþi darbojas sabiedrîbas vidû, tas pat rada iespaidu, ka viòi tiek uzskatîti par ïoti mierîgiem un lepniem par dzîvi - tâ ir maska, kas pilnîbâ izzûd, kad pacients ir atkal viens. Kad runa ir par depresijas ârstçðanu, Krakovâ ir daudz izcilu speciâlistu mûsdienu jomâ. Man jâatzîst, ka daþâm no tâm ir grafikas, kas piepildîtas ar tikðanos ar sliktiem cilvçkiem, kuriem nepiecieðama daudz regulâras terapijas. Tad tâ ir sava veida psihoterapija, ko atbalsta tikai narkotikas, jo kâ psihosomatisku slimîbu depresija ir jâârstç galvenokârt psiholoìiskajâ pusç.

https://psori-m24.eu/lv/

Psihoterapeits palîdz pacientam atkal atrasties pasaulç, kas viòu ieskauj. Tas stiprina viòa paðcieòu, kas perspektîvâ palîdzçs pacientam pârvarçt delikâtâs un veselîgâkâs sienas dzîvoklî. Tas ir svarîgi, jo nomâktajai personai nav atïauts pastâvîgi izòemt apaïkokus no kâjâm, jums ir jâparâda viòam, kâ rîkoties ar faktiem, jo tie ir arî klâtbûtnç, taèu ir jâzina, lai tos novçrstu.