Cilvckresursu vadibas filma

Enova nav brînums, kâ uzòçmuma resursu plânoðanas klase, tautas sauc par ERP. Tâs galvenâ nozîme ir, pirmkârt, atbalstît visu uzòçmuma resursu pârvaldîbu. Ðîs programmatûras raþotâjs ir Soneta Sp. z o. o Ðo metodi var iegût no enova kraków pilnvarotajiem izplatîtâjiem.

Visa sistçma tika izveidota modulârajâ skolâ, un visiem elementiem ir jâuzlabo birojs pareizajâ darbîbas jomâ. Ðîs jomas, pirmkârt, ir cilvçkresursu pârvaldîba, algu norçíini, rçíinu izrakstîðana, pârdoðana, kases aparâti, krâjumu uzskaite, noliktavas pârvaldîba, visu kontu turçðana un informâcijas pârvaldîba gan ar esoðajiem, gan potenciâlajiem klientiem. Turklât, moduïi dod iespçju veikt parâdu piedziòu un mobilo pârdoðanu.Enova programmatûras svarîgâkâs priekðrocîbas ir tâs funkcionalitâte. Programma organizç daþus nepiecieðamos instrumentus, kas atjaunina uzòçmuma procesus. Sistçma ir tik izsmalcinâta, ka tâ darbojas kopâ ar visu nozari un specializçto programmatûru. Programmatûra precîzâ formâ pielâgojas pareizai videi.Enova ir definçta arî maziem, vidçjiem un veseliem uzòçmumiem. Arî vienas vietas zîmoliem, kâ arî tiem, kuriem ir paplaðinâtas nodaïas. Tâ ir daudz rûpîgi pârdomâta konstrukcija. Ir daþâdas programmatûras versijas, pateicoties kurâm visa programmatûra tiek dalîta ar uzòçmumu. Enova apmierinâs visas informâcijas vajadzîbas birojâ. Tajâ paðâ laikâ Enova programmatûra ir ïoti viegli lietojama. To nosaka lietojumprogrammas elegance un tai ir laba lietotâja saskarne un intuitîva saskarne. Projekta îstenoðanai nav nepiecieðama speciâla apmâcîba.Enova programmas pielietoðana uzòçmumâ ir risinâjums, kas nodroðina labu uzòçmuma resursu pârvaldîbu un ir arî uzòçmuma droðîba.Zîmola nozîmi un attiecîgâs programmatûras uzticamîbu galvenokârt nosaka tas, ka tas izcçlâs daudzos konkursos. Turklât vairâk nekâ 6500 uzòçmumu nosaukumi tagad ir aprîkoti ar Enova programmatûru, kas nosaka tâ kvalitâti.