Cilvcka psihi literatura

Mûsdienâs laulîba joprojâm ir problçma ar grûtniecîbu. Iespçjams, tâ ir blakusparâdîba, ko rada augsta toksînu koncentrâcija tuvâs çdienreizçs. Tâpçc es esmu pârliecinâts, ka es veicu vajadzîgos testus, kas spriestu, vai mçs ejam cauri neauglîbai vai vienkârði ir nelaimîgi.

Kâ ðis jautâjums darbojas? Protams, jums ir jâpârbauda spermas paraugs. To var panâkt gan ar masturbâciju, gan ar nelielu dzimumaktu. Par vidçjo cenu mçs iegûstam îpaðu prezervatîvu, kas palîdzçs mums nogâdât spermu uz galamçríi.Kas notiek vçlâk ar mûsu spermu? Pçc nodoðanas tas ir saðíidrinâðanas process. Citiem vârdiem sakot, konsistence uzlabojas no daïçji cietas lîdz ðíidrumam. Parasti tas ir apmçram ducis minûtes. Tam nevajadzçtu ilgt vairâk par stundu. Ja tas notiek, mums ir jârisina nopietnas veselîbas problçmas. Spermu jâsavâc temperatûrâ, kas ir pieòemama íermeòa temperatûrai, t.i., apmçram trîsdesmit seðiem grâdiem pçc Celsija.Pçc pilnîgas saðíidrinâðanas nosaka spermas apjomu un ûdeòraþa jonu koncentrâciju. Turklât mçs pârbaudâm viskozitâti, pârvietojot spermu no konkrçta konteinera uz citu. Tam vajadzçtu radît nedaudz vairâk ûdens viskozitâtes.Pçdçjais parametrs ir parauga pilnîgs izskats. Spermai pçc saðíidrinâðanas vajadzçtu bût pelçcîgi baltai krâsai un taisnai konsistencei.Izpçtes izpratnç ir vçrts doties uz speciâlistu centru - Krakovas auglîbas pçtîjumu. Arî turpmâkajâs lielajâs pilsçtâs ir relatîvi liela punktu daïa, kur mûsu spermu var pârbaudît, òemot vçrâ tâ maksâtâja hipotçtisko neauglîbu. Es uzskatu, ka nav iemesla to aizkavçt, un labâk ir nodroðinât garantiju nekâ pastâvîgâ nenoteiktîbâ.