Cieszyn rathodanas uzocmums

Mûsdienâs katram dinamiski attîstoðam uzòçmumam, jo îpaði raþoðanas uzòçmumam, ir nepiecieðams îpaðs veids, kâ uzòçmumâ nosûtît zinâðanas un datus. Uzòçmumi dubultojas un cenðas atgâdinât, ka viòi ir interesantâkie uzdevumi un kad tas ir daudz efektîvâks. Tas ïauj viòiem ieviest informâcijas sistçmas. Tas neeksistç vismaz tik zemâ lîmenî, cik to var izdarît agrâk.

Sistçmas integrâcijaInformâcijas sistçmu ievieðanai jânotiek saskaòâ ar noteiktiem konkrçtiem noteikumiem un domâm. Ðâdas sistçmas vçlas integrçtus un labi saskaòotus klientus un vîrieðus. Datu apmaiòai vajadzçtu beigties nevainojami, ko paðlaik garantç STEP standarts.Uzòçmumam joprojâm ir jârisina daþi ðíçrðïi, lai datorsistçmu ievieðana tiktu veiksmîgi slçgta. Tie ir pçdçjie ðíçrðïi: ekonomiskâ, tehniskâ, organizatoriskâ un sociâlâ.

barjerasJa jums ir nepiecieðama ekonomiskâ barjera, jums ir ïoti jâapzinâs to izmaksu apjoms, kas ir raduðâs, lai veiksmîgi ieviestu IT sistçmas. Ja tie ir pârâk sareþìîti uzòçmumam, ir vçrts apsvçrt vai negaidît ar ðâdu ieguldîjumu lîdz brîdim, kad finanðu lîdzekïi bûs piemçroti visu ðâdu sistçmu ievieðanai. Tomçr tehniskais ðíçrslis ir saistîts ar veselîgu infrastruktûru un îpaðas programmatûras un aparatûras izmantoðanu. Ja arî aspekti nav izpildîti, informâcijas sistçmu ievieðana noteikti nebûs veiksmîga. Vçl viens ðíçrslis - organizatoriskâ - balstâs uz pçdçjo, ka uzòçmuma organizatoriskâ struktûra nav pielâgota izvçlçtajai sistçmai. Pçdçjais ðíçrslis ir sociâlais ðíçrslis - strâdnieku izturîba pret apmaiòu un daþâdiem íermeòa principiem.Iepriekð minçto iemeslu dçï datoru sistçmu ievieðana birojâ nav vienkârða un vienkârða situâcija. Bûtu jâanalizç, vai iestâde pastâvîgi attîstâs tâdâ attîstîbas stadijâ, ka tâ spçs tikt galâ ar daþiem ðíçrðïiem un motîviem ar pçdçjiem saistîtiem.