Centrala putekisuccja profi 40 atsauksmes

Vai esat nervozs par savu portatîvo putekïsûcçju? Vai tas ir vienkârði, skaïð, ne pârâk funkcionâls un turklât neçrti? Uzstâdiet vakuuma sildîðanas sistçmu. Ðî metode ir bagâtâka par vidçjo putekïu sûcçju un prasa izmantot piemçrotu instalâciju, tomçr daudzos elementos tas ir spçcîgâks par tipiskiem putekïsûcçjiem.Svarîgs centrâlâs putekïsûcçju sistçmas elements ir centrâlâ persona, kurai tiek piestiprinâtas cietâs caurules.

Tâs tiek ieviestas sûkðanas ligzdâs.Centrâlâ vienîba ir dota garâþâ vai dzîvoklî. Jebkurâ gadîjumâ viòai vajadzçtu bût ârpus mâjas dzîvojamâs daïas. Centrâlâ ierîce satur turbînu, netîrumu atdalîtâju un tvertni. Iesûkðanas ligzdas jânovieto mâjas vidusdaïâ. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir tikai viena vieta, lai atbalstîtu visu mâjas stâvu. Putekïsûcçja ðïûtene ir uzliesmojoða un nonâk tuvâkajâ kontaktligzdâ. Tâ garums ir pieci lîdz piecpadsmit metri. Tâpçc pçdçjâ gadîjumâ praktiskais risinâjums ir atraðanâs vieta un tinumu sistçma.Tomçr, lai vakuuma sildîðanas sistçma darbotos labi, gan projektçðana, gan uzstâdîðana bûtu jâsniedz pieredzçjuðu darbuzòçmçju rokâs. Pateicoties tam, mçs bûsim pârliecinâti, ka ceïð darbosies bez problçmâm, un mçs ietaupîsim naudu, jo caurumus veiks montâþas komanda, jo zemâka bûs attiecîgâs iekârtas izmaksas.Uzstâdîðanu var veikt arî iekârtâ, kurâ jau dzîvo ventilâcijas kanâlu korpuss.Jâatceras, ka centrâlâs putekïsûcçju sistçmas centrâlâ kompânija tiek ieviesta tikai tad, kad beidzam darbu mâjâs, bet arî pirms iepazîðanâs ar mâjsaimniecîbas locekïiem. Ja ir pârâk maz iesûkðanas ligzdu, ðïûtene var nesasniegt nevienu telpas stûri. Jâatceras arî, ka tees ir jâapvieno atbilstoði gaisa plûsmas virzienam. Uzstâdîðanas plâksnçm jâatbilst apmetumam, jaunajâ gadîjumâ sûkðanas ligzda pârvietosies no sienas. Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir jâaizver.

Visbeidzot, centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas skaidrâ nozîmç ir luksusa izpausme. Tomçr tas ïauj atbrîvoties no vienkârða un trokðòaina standarta putekïsûcçja. Lîdzîgi, ir arî dzîvoklis, kas ierodas katrâ dzîvokïa stûrî, un, galvenais, tas ietaupa laiku.