Budisma negativas emocijas

Mums visiem reizçm ir sliktâki darbîbas brîþi, daþreiz nomâkti vai satraukti. Bieþi vien ðâdas rakstzîmes ir sliktu un stresa negadîjumu rezultâts mûsu paðu darbîbâs, kurâm mums nav ietekmes. Mîïotâ cilvçka nâve, drauga zaudçðana, laulîbas ðíirðana, slimîba, zaudçjums vai darba maiòa - apstâkïi garîgajai labklâjîbai, iespçjams, ir daudz. Ir dabiski, ka ðâdu formu ietekmç mçs jûtamies satriekti, nomâkti un grûti. Galu galâ, ðâdai valstij paðam, agrâk vai vçlâk, vajadzçtu pâriet uz laika gaitu. Kâ to izdarît, kâ tas tieðâm nenotiek?

Vai jûs jûtaties pastâvîgi nomâkts un satriekti, sliktâs valstis pastâvîgi nedçïu laikâ? Vai jûs tos izmantojat, lai zaudçtu kontaktus ar zinâmiem vai nolaidîgiem mçríiem? Atcerieties, ka ne katrs brûce pati dziedinâs. Daþreiz mums ir jâsaòem profesionâla palîdzîba - ar pçdçjo nav nekas nepareizs. Ja negatîvo notikumu ietekme ir pâròemta jûsu dzîvç, garîgâs veselîbas klînika var bût noderîga.

Fonâ, piemçram, psihiatriskajâ klînikâ, ir pierâdîti un sertificçti ârsti (psihologs, psihiatrs, seksologs, psihoterapeits. Jûs varat iekïaut savu îpaðumu profesionâlu apkalpoðanu un palîdzîbu. Atðíirîbâ no sarunvalodas viedokïa ðo ârstu pakalpojumi nav paredzçti tikai sievietçm, kas cieð no nopietnâm garîgâm slimîbâm - gluþi pretçji - ikvienam jâziòo par to, kurð ilgstoði cînâs ar noteiktu garîgâs grupas problçmu, pat ja simptomi nav ïoti svarîgi. Sliktas garastâvokli neòemot vçrâ, var rasties tâdas slimîbas kâ depresija un neiroze. Tâs ievçrojami kavç pacientu nopelnîðanu, un, kamçr tâs ir ârstçjamas, terapijas var aizòemt ïoti ilgu laiku.

Garîgâs veselîbas klînikâ jau agrînâ datumâ jûs izveidosiet iespçju tikties ar psihologu konsultâciju sanâksmç. Ðâdas sanâksmes beigâs mçs veicam diagnozi, sniedzam informâciju un nosakâm turpmâkas darbîbas, kas var bût, piemçram, ârsta nosûtîðana uz psihiatru vai psihoterapiju.