Benzola gaisa piesaroojums

Visâs rûpniecîbas nozarçs un nozarçs, kur tehnoloìiskâ procesa rezultâts rada putekïus un paðu piesâròojumu, ir jâizmanto çrtas un pozitîvas putekïu atvçrðanas un kontroles metodes.

Raþoðanas vides piesâròojums, kas rodas materiâlu pârstrâdes rezultâtâ, slîpçðanas, zâìçðanas vai urbðanas laikâ, kâ arî brîvu materiâlu lieðanas laikâ, ietekmç iegûto produktu grupu, lai aizsargâtu un aizsargâtu darbiniekus, kâ arî raþoðanas rentabilitâti un efektivitâti. Mazais bija gaisâ, kas paredzçts gan elektroinstrumentu, gan raþoðanas iestâþu darbam - mazâk putekïu ievçrojami pagarina ierîèu kalpoðanas laiku. Daþi putekïu veidi var bût indîgi cilvçka íermenim, palielinâs smalks putekïi un iespçjama sprâdziena raðanâs, tâpçc darba vietâs ir nepiecieðama efektîva putekïu savâkðanas sistçma.Putekïu nosûkðanas sistçmâm ir jâizmanto putekïi un cietas daïiòas, kas izðíîdinâtas gaisâ, izplûdes gâzes un ekonomiskâs gâzes, pçc tam tos transportç, izfiltrç un uzglabâ. Sistçmas galvenais elements ir vietçjâs izplûdes gâzes, tas ir, iekârtas, kas ir sagatavotas nelielâ garumâ no putekïu centra. Vietçjie nosûcçji pârtver un ïauj tçrçt piesâròojumu tâdâ nozîmç, ka tos iegûst, pçdçjâ veidâ novçrðot putekïus no gaisa un kavçjot tâs sadalîðanos. Nâkamais solis ir iztîrît putekïus, ieskaitot izdalîto gaisu, attîrîðanas ierîcçs vai atdalît tos dzîvoklî, kur piesâròojums neietekmçs kaitîgo reþîmu.Putekïu savâkðanas sistçmai vajadzçtu bût jaukai, un tas nevar radît elektrostatiskos lâdiòus, kas varçtu bût paðaizdegðanâs vai sprâdziena pamatâ, ir jâizgatavo no lieliskas un iedarbîgas formas, kas izturîgs pret koroziju un nodilumu. Uzstâdîjumam jâbût arî hermçtiskam, kas nodroðinâs darbîbas efektivitâti, veiktspçju un uzticamîbu.Putekïu savâkðanas sistçma tiek klasificçta tieði atbilstoði darba apstâkïiem un vajadzîbâm, tâpçc tâs mçríis, raþoðana un uzstâdîðana ir atkarîga no individuâlajâm vçlmçm un vajadzîbâm.Augstas vçrtîbas putekïu noòemðanas sistçma nodroðinâs tîru gaisu, komfortu un uzticîbu mâjâm un pozitîvi ietekmçs uzòçmuma izaugsmi.