Atlaidanas darba kodekss

Darba likuma noteikumu izpratnç darba devçjs ir spiests nodroðinât estçtiskus un veselîgus darba apstâkïus, bet katram instrumentam un organizâcijai jâbût sertificçtai, tas ir, CE atbilstîbas maríçjumam.

African MangoAfrican Mango - Labâkâ novâjçðanu ar Âfrikas mango!

Sertifikâcija, t.i., materiâla atbilstîbas novçrtçðana, ir mehânisms sistemâtiskai pârbaudei par to, cik lielâ mçrâ konkrçts produkts atbilst noteiktâm prasîbâm (ðeit ir vairâk par droðîbas prasîbâm. Maðînu sertifikâcija ir tikai daþi aspekti. To var izveidot dizainers projektçðanas lîmenî vai raþotâjs projekta îstenoðanas laikâ. Sertifikâtu var veikt produkta saòçmçjs vai persona, kura nav izstrâdâta, raþojusi vai saòçmusi produktus.Juridiski maðînu sertifikâcija tika ieviesta ar 2006. gada 17. maija Direktîvu 2006/42 / EK par maðînâm. Lîdz juridiskajam laikam Polijâ tas tika ieviests ar ekonomikas ministra 2008. gada 21. oktobra lçmumu, patiesîbâ, minimâlâs prasîbas maðînâm (Likuma Nr. 199, 1228. postenis, kas stâjâs spçkâ 2009. gada 29. decembrî.Maðînu sertifikâcija attiecas uz paðu maðînu, mainâmu aprîkojumu, droðîbas sastâvdaïâm, celtniecîbas piederumiem, íçdçm, virvçm un jostâm.Mehânismu sertifikâcijas kritçriji visai Eiropas Savienîbai ir iekïauti arî pielikumâ Nr.Turklât ðî direktîva ievieð maðînu sadalîjumu îpaði lielos un nâkamajos.Maðînu un rîku sertifikâcija, kas regulç augsta riska pakâpi, kas saistîta ar to darbîbu un izmantoðanu, jau ir izstrâdes laikâ. Iekðçjâs raþoðanas kontroles laikâ tiek sertificçti citi instrumenti un iestâdes.Apkopojot, visi sertifikâcijas lîdzekïi ir arî visi instrumenti un organizâcijas, kas jebkâdâ veidâ var apdraudçt dzîvokli vai darbinieka veselîbu un vidi.