Atbalsts uzocmuma attistibai no eiropas fondiem

Grûtniecîba, laimîgs bçrna piedzimðana un vçlâk audzinâðana ir visizdevîgâkie posmi visu cilvçku dzîvç. Nâkamâs mâtes gaida dienu, kad tâs dzird augïa sirdsdarbîbu. Viòiem ir zîme, ka bçrna attîstîba iet caur vienkârðu stilu un labâ veidâ apzinâs, ka viòu nâkotnes mîïotie pçcnâcçji ir zem sirds. Dârgâs nâkotnes mâtes, neuztraucieties, ja pirmâ ultraskaòas laikâ ârsts nedzirdçja jûsu bçrna sirdsdarbîbu. Augïa attîstîbas sâkumposmâ pârmaiòas notiek ïoti spçcîgi, praktiski no dienas, un pirmais sirdsdarbîba papildina dzirdi jau grûtniecîbas 21. dienâ.

Sâkumâ bçrna sirds nav lîdzîga mums zinâmam orgânam. Augïa attîstîbas sâkumposmâ ir tikai tâda veida caurule, kas sûknç asinis. Tomçr ap 14. grûtniecîbas nedçïu bçrna sirds bûs svarîga galâ (kopâ 6 mm, ko jûs varçsiet redzçt, meklçjot ultraskaòu. Diemþçl joprojâm bûs pârâk mazs, lai atzîtu tâs labo attîstîbu. Lai pareizi novçrtçtu bçrna sirds attîstîbu, bûs jâgaida aptuveni 20 grûtniecîbas nedçïa, kad nedzimuðâ bçrna sirds sasniedz 20 mm lielumu.

Runâjot par sirdsdarbîbu, tas bûs vçl gandrîz 11 grûtniecîbas nedçïas, un tikai ar îpaðu aparâtu, kas atrodas dzîvoklî, lai pârveidotu asins plûsmu uz skaòu. Tomçr pareiza sirdsdarbîba, izmantojot stetoskopu, ir iespçjama tikai pçc 18 grûtniecîbas nedçïas ðíçrsoðanas. Ir vçrts gaidît pçdçjo sastâvdaïu - jûs nekad neaizmirsîsiet mûsu nâkotnes bçrna pirmo sirdsdarbîbu.

Visâ grûtniecîbas periodâ augïa asinis nesasniedza bçrna plauðas. Tas bija tas pats zîme labâkajam bçrna íermenim, ka lîdz ðim brîdim, kad elpoðana nav notikusi, tâ bûtu jâkoncentrçjas uz konkrçtu orgânu attîstîbu. Tâdçjâdi bçrna sirds tiks pilnîbâ attîstîta tikai piegâdes laikâ. No ðî elementa vienmçr bûs praktiski klausîties augïa sirdsdarbîbu. Viss, kas Jums jâdara, ir viegli uzlikt auss jûsu bçrna krûtîm.