Arsts ar tulkodanas vadu

Ðodienas lavînas tirgus posmi palielinâs uzòçmumos, kas iesaka tulkoðanu. Tas nebûs pârsteidzoði, kâ rezultâtâ ir vajadzîgi ðâdi pakalpojumi pat garos starptautiskos uzòçmumos. Tomçr cenâ ietilpst îpaði tulkotâji, kas piedâvâ specializçta teksta tulkojumu.

Medicîniskie tulkojumiÐâdai aktivitâtei, pirmkârt, nepiecieðama ideâla avota valodas apguve un brîva terminoloìijas pârvaldîba lauka informâcijâ. Medicînas tulkojumi ir lielisks piemçrs. Slimîbu aprakstu, medicînisko ierakstu vai instrumentu uzglabâðanas un ievieðanas tulkoðana ir pieejama tikai tad, ja tulkojuma autors labi zina medicîniskâs koncepcijas: oriìinâlvalodâ un mçría valodâ.Eksperti no lauka skaidri uzsver, ka medicînisko tekstu tulkoðana ir saistîta arî ar lielu atbildîbu. Visbeidzot, slikti iztulkots medicîniskâs konsultâcijas teksts var radît ârkârtîgi nozîmîgas sekas. Tas pierâda, ka tulkotâjam savâ karjerâ jâpierâda precizitâte, uzticamîba un bieþi vien pacietîba.Speciâlie tulkojumi pçdçjâ medicîniskajâ daïâ ir ïoti reprezentatîvs ðîs daïas vairâkums. Teksts, kas tulkots mçría valodâ, parasti ir pakïauts papildu verifikâcijai citâ tulkojumâ. Tas viss, lai izvairîtos no kïûdâm, lûzumiem vai tikai nelielâm kïûdâm lomâs.

Juridiskâ tulkoðanaModernâ vietâ ir vçrts pieminçt arî juridiskos tulkojumus, kurus bieþi izmanto tiesas sçdçs. Ðajâ sakarâ parasti ir nepiecieðams zvçrinâta tulka sertifikâts. Persona, kurai ir ðâdas atïaujas, var tulkot arî juridiskâs vçstules vai dokumentus (piemçram, lîgumus starp uzòçmumiem.Iepriekð minçtie argumenti skaidri parâda, ka ne viss ir jâkïûst par tulkotâju, jo papildus valodu prasmçm bieþi ir nepiecieðams parâdît refleksus un koncentrâciju, jo îpaði tulkoðanas panâkumos. Viòi pieprasa atbildi no tulka noteiktâ brîdî. Nav vietas kïûdâm, jo vârdnîcâ nav pârmçrîgas pârbaudes kustîbas pareizîbai.Rodas jautâjums, kâ izvçlçties labu tulkotâju? Pirmkârt, ir vçrts pievçrst uzmanîbu tam, vai personai, kas piedâvâ mûsu pakalpojumus, ir labas formas un jûtas.