Apicrbu rathotaju vairumtirdznieciba

Pagâjuðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skatîtâju skaitu, kas pieprasîja, lai redzçtu, ko dizaineri ir darîjuði attiecîgajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs pastâvçja visîsâkajâ iespçjamâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai svaigi un patîkami audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaumîgâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm cenâm. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika prezentçta arî skaista kâzu kleita, kas izgatavota par paðreizçjo ceïu. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolîja arî daþas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks iztçrçti bezmaksas bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir zaudçjuði savu produktu daudzas reizes izsolç, un kâ izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Kompânijas pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija tiks ievesta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas izveidot tieðsaistes veikalu, kur kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos, bûtu vienkârðas.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir dzçriens starp visnopietnâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Jebkurâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, daudz skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi, ðis nosaukums darbojas kolekcijâs, vienojoties ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti veiksmîgas, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau gatavojas rît, kïûst par milzîgâm rindâm. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti no daudziem gadiem ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî aiz un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas daudzâs saòemtâs atlîdzîbas, kas nodroðina, ka peïòa ir visaugstâkâ cena.

https://slim-ecoligocal.eu/lv/

Skatiet mûsu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjâs lietoðanas medicîna