Amazon tehnoloiiju attistibas centrs

Paðreizçjos laikos tehnoloìija strauji pieaug. Paðlaik mums ir iespçja apbrînot mçríus ne tikai makro limitu robeþâs, bet arî mazâkâ mçrogâ, kas ir nano mçrogs. Pirmkârt, ðim nolûkam tiek izmantoti elektronu mikroskopi.

Paðlaik viens no interesantâkajiem uzòçmumiem, kas raþo cita veida optisko kameru, ir Carl Zeiss AG. Uzòçmums jau tika izstrâdâts 1846. gadâ. Tâs iniciatori bija Carl Zeiss un Ernst Abbe un Otto Schott. Pateicoties tam, ka uzòçmumam ir plaðs pçtîjums par daþâda veida optisko kameru mâkslu, ðîs iestâdes rakstus nosaka ïoti plaða klase. Paðlaik elektronmikroskops ir viena no pazîstamâkajâm optisko ierîèu, kas tiek savâkta universitâðu spçkos. Tad ir iekârtas, kas krâsoðanai izmanto elektronu staru kûli. Pateicoties tam, materiâla struktûra ir iespçjama lîdz atomu posmam. Bet ir vçrts zinât, ka paraugam, lai to varçtu pârbaudît ar ðâda veida ierîcçm, bûtu jâveic elektrîba. No pçdçjâs sâkuma, pirms tâ sâk pârbaudît, profesionâlâ ierîce ir pârklâta ar metâla slâni. Ir jâapzinâs, ka lieta laboratorijas iekârtâs vçlas daudz cilvçka pieredzes. Ir vçrts atcerçties, ka pçtîjumi, kas veikti ar zeiss mikroskopiem, parasti liecina par lieliem secinâjumiem no labas kvalitâtes fotogrâfiju sâkuma, bet tai ir jâbût zinâðanâm par iekârtu darbîbu.Elektronu mikroskopi ir neatòemams rîks, ko izmanto daþâdu materiâlu struktûru izpçtei. Galu galâ, tâ pakalpojums bieþi ir ïoti sareþìîts un tam ir nepiecieðama ilgstoða pieredze.