310p burvju griezcjs

Ling Fluent

Vienâdu siera gabalu vai bâru grieðana ir jûsu, tomçr pieauguðajiem pavâriem. Parastais maizes çdçjs bieþi izmanto ðo vienumu. Viens gabals iznâks pârâk liels, otrs bûs pârâk mazs ... Ikviens var to darît. Jûs varat âtri to atrisinât kâzâm. Ja vçlaties gatavot sviestmaizes, piemçram, profesionâlu ðefpavâru, Polijas virtuvç, noteikti ir jâatrod grieðanas maðîna aukstai gaïai un sieram.

Ðíçlçs uz ðíçlçs, mçs varam to vienkârði sagriezt ðíçle ðíiòía vai siera, kas ir ideâls mums. Vienkârði iestatiet griezçjus. Parasti standarta skala atbilst 16 mm. Tas ir ârkârtîgi slinks un, iespçjams, mazâk nogurdinoðs vai laikietilpîgs, tâpat kâ grieðana ar parasto virtuves nazi.Ðodien daudzi citi grieðanas veidi ir ïoti labi tirgû. Ja mçs nolemjam iegâdâties ðâdu mçbeïu, mums ir jâpievçrð uzmanîba daþiem to îpaðumiem. Droðîba ir svarîgs jautâjums. Lai mûsu griezçjs bûtu pârliecinâts, tam noteikti jâbût îpaðâm neslîdoðâm kâjâm. Pateicoties tiem, mçs apsvçrsim garantiju, ka, grieðanas laikâ maðîna bûs iestrçdzis dzîvoklî un nepârvietosies, kas varçtu apdraudçt iekïûðanu vai lielâku brûci. Tam bûtu jâbût labiem vairogiem, lai mani pirksti bûtu pârliecinâti. Ir svarîga un iespçjoðanas un izvçles poga. Droðîbas labad pçc grieðanas ir vçrts izslçgt aprîkojumu.Pluss ir produkts, no kura tas tika izgatavots. Mçs varam sastapties ar griezçju piedâvâjumiem, kuri ir izgatavoti no nerûsçjoðâ vai alumînija. Ir svarîgi, lai tiktu dots pârçjais griezçjs, vai arî ir plastmasas vai metâla.Ðíçlçji var atðíirties arî ar papildinâjumiem, kas savieno raþotâjus ar tiem. Faktiski, piemçram, speciâls naþu asinâmais, sûkòa sprauslas, novirzes korekcija ir çrtâka grieðana vai paplâte, uz kuras nokrît sasmalcinâtas ðíçles.Tâ rezultâtâ mçs varam sniegt atzinumu par ðíçlçja izskatu. Tie ir vienkârði krâsu un izskatu spçkos, un varbût viòi varçs pielâgoties mûsu virtuves virtuvei.