20 gadsimta 20 un 30 gados tehniska attistiba

http://lv.healthymode.eu/nevajadzigi-kilogrami-dabiskie-veidi-zaudet-svaru/Nevajadzīgi kilogrami dabiskie veidi zaudēt svaru

Mûsdienu tehnoloìiju attîstîba ïauj platformai joprojâm bût ïoti tehnoloìiski progresîvâm maðînâm lauksaimniecîbas, rûpniecîbas, pârtikas un koka nozarçs. Ðîs iekârtas tiek raþotas, lai paâtrinâtu un atvieglotu raþoðanas procesu procesu konkrçtâ nozarç. Neapðaubâmi, ðâdu dzçrienu dzçrieni ir magnçtiskie separatori.

Kas tieði ir magnçtiskais atdalîtâjs?Tad ir ierîces ar efektîvu magnçtisko darbîbu (to daudzums ir atkarîgs no pieprasîjuma veida, kas nodroðina citu pulverveida un ðíidru materiâlu attîrîðanu no metâla piemaisîjumiem - cita starpâ:- metâla loksnes- uzgrieþòu skrûves- vadi- naglas utt.Pateicoties savam trûkumam, viòi var atrast lietoðanu burtiski visâs daïâs, kurâs tiek novçrtçta izcila nevçlamu metâlu piemaisîjumu izolâcijas klase no darba materiâla.

Darbojas magnçtiskâ separatora stils un princips?Lai ðâdâ veidâ varçtu izskaidrot magnçtiskâ separatora darbîbu, jums ir jâdod viòiem svarîgi veidi. Cita starpâ ir: sijas un magnçtiskâs lentes, magnçtiskie reþìi, atvilktòu atdalîtâji, bungu mucas, ceïojoðâs birstes, ko sauc arî par magnçtiskâm slotas, konusveida, un daþas progresîvas tehnoloìiskâs - magnçtiskie separatori ar rokâm.

Sijas un magnçtiskâs lentesSijas un magnçtiskâs lentes: tâs ir izgatavotas no konveijera lentçm, lai tâs varçtu izvçlçties metâla piemaisîjumus no produktiem, kas tiek transportçti uz konveijera lentçm (kâ pierâdîjumu dârzeòiem un augïiem. Ðis magnçtisko separatoru veids ir pirmais pielietojums pârtikas nozarç.

Magnçtiskie reþìiMagnçtiskie reþìi: tas ir magnçtisko separatoru modelis, kura galvenais mçríis ir atdalît magnçtiskos elementus no jebkura veida mîksta materiâla - smiltîm, granulâtiem, graudiem. Pirmais atdaloðais daudzums ir magnçtisko veltòu virsma.

Atvilktòu atdalîtâjiAtvilktòu atdalîtâji: tâpat kâ aprakstîts, tie nodroðina mîksto magnçtisko elementu atdalîðanu no beramkravu materiâliem, piemçram, smiltîm un graudu granulâm. Tomçr atvilktòu dizains ievçrojami uzlabojas un prasa tîrîðanas procesu. Uzòemtie, nevçlamie elementi nonâk visvairâk izstrâdâtajâ atvilktnç, kuru var praktiski iztukðot.

Drum separatoriBungu atdalîtâji: ðis magnçtisko separatoru stils atradîsies tâ pamatizmantoðanâ plastmasas, otrreizçjâs pârstrâdes un keramikas rûpniecîbâ. Bungas un garais tips ir iebûvçti kâ perpendikulâri uz konveijera lentes rezultâtiem, ja tie nodroðina pçdçjo nevçlamo metâla elementu tîrîðanu. Tie ir ïoti labi slîpmaðînu slîpmaðînu separatoru darbîbâ.

BirstesZobu birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas: tâs zina savu galveno pielietojumu automobiïu metodçs, metâlapstrâdes un pagrieðanas interesçs, kur substrâts var tikt piesâròots ar metâla elementiem - metâla loksnçm, skrûvçm, naglâm, stiepïu gabaliem utt.

Koniski atdalîtâjiKonusveida atdalîtâji: ðos çdienus izmanto ðíidru un brîvu materiâlu tîrîðanai, ïoti bieþi tie ir savienoti cauruïvados tâ sauktajos wyczystkach. Lai gan to izmantoðana ir ïoti spçcîga un to var izmantot gan pârtikas rûpniecîbâ, gan keramikâ, gan daudzâs citâs nozarçs.

Magnçtiskie atdalîtâji ar rokâmVçl viens un vienlaikus magnçtisko separatoru veids ir manuâlie magnçtiskie separatori. Tajâ laikâ tie ir vismazâk attîstîtie tehnoloìiskie instrumenti, bet tas nenozîmç, ka tie ir mazâk noderîgi. To izmantoðana ir ârkârtîgi augsta. Sâkot ar attîrîðanu no metâla materiâlu noðíirðanas.